سرزمین مادری

کوروش بلند شو ما گند زدیم!

خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

کجایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
:.بهار

جز حسرت کار دیگه ایی از دستم ساخته نیست